Bases del I Concurs Literari d’ASIEM1.-CATEGORIES I TEMÀTICA.

Poden participar totes les persones sòcies d’Asiem així com el seus familiars directes que també són sòcis per extensió.

2.- TEMA: “RECEPTA PER A EIXIR D’AQUESTA”.

3.- CARACTERÍSTIQUES QUE HAN DE TINDRE ELS ESCRITS I PRESENTACIÓ.

– S’admeten escrits en prosa amb una extensió mínima d’una página i máxima de tres.

– S’admeten escrits en poesía extensió màxima, una pàgina.

– Format: escrit a una sola cara en A4. A doble línia. Lletra Times New Roman , tamany de 12 punts. Margens a 2 cms . S’admetran treballs manuscrits i es valoraran les il·lustracions.

– Els treballs manuscrits enviats es traslladaran amb posterioritat a format d’ordinador per personal voluntari designat per ASIEM.

– S’admet un màxim de tres escrits per persona en cada modalitat, CASTELLÀ I VALENCIÀ.

– Les obres es remetran en format digital. Enviar un arxiu en Word al correu electrònic: ocioasiem@gmail.com .Les dates personals dela persona participant ,nom i cognom , DNI i telèfon de contacte figuraran en l’email, , no en el text.

4.- QUAN ES POT FER L’ENTREGA DELS ESCRITS.

Es poden lliurar a partir de l’ú d’abril fins el 30 de juny de 2020. Seran valorats pel jurat tots els treballs presentats abans de les 20:30 hores de l’ú de juny de 2020.

5.- RESOLUCIÓ DEL CONCURS.

El resultat del concurs es donarà a conéixer en les xarxes socials d’ASIEM .

6.- PREMIS DEL CONCURS LITERARI.

Hi haurà tres premis per a cada una de les modalitats.

1er Premi en Valencià: (50€), diploma i lot de llibres.

2on Premi en Valencià: (30€), diploma i lot de llibres.

3er Premi en Valencià: (20€), diploma i lot de llibres.

1er Premio en Castellano: (50€), diploma y lote de libros.

2º Premio en Castellano: (30€), diploma y lote de libros.

3er Premio en Castellano: (20€), diploma y lote de libros.

Qualsevol dels premis podrá ser declarat desert, cas que el jurat ho estimés convenient.

7.- EL JURAT I LES OBRES.

El jurat será elegit per la Junta Directiva d’ASIEM.

8.- Les obres premiades pasaran a formar part del patrimoni d’ASIEM , fent la reserva aquesta entitat del dret de publicació i/o exposició, fent menció de l’autor o autora del text premiat.

Les persones concursants es responsabilitzen plénament que no hi hagen drets de tercers en les obres presentades , tanmateix, de tota reclamació per drets d’imatge que es pogués ocasionar.

9.- La participació en aquesta convocatòria comporta la completa acceptació de les bases proposades així com del posterior acord del Jurat , el qual será inapel·lable.LLIG BÉ AQUESTES BASES JA QUE TOTS ELS ESCRITS PRESENTATS HAURAN DE COMPLIR-LES. CAS CONTRARI QUEDARAN COMPLETAMENT EXCLOSES DEL CONCURS.Bases del I Concurso Literario de ASIEMCATEGORIAS Y TEMÁTICA

1. Pueden presentarse todas las personas socias de ASIEM y sus familiares directos que también son socios por extensión.

2. La temática es “Receta para salir de esta” 

FORMA DE LOS ESCRITOS y PRESENTACIÓN

3. Se admiten escritos en prosa, con una extensión mínima de una página y máxima de tres. Formato A4, escrito a una sola cara. Interlineado doble. Letra Times New Roman, con tamaño de 12 puntos. Márgenes a 2 cm. En esta categoría se aceptan manuscritos y se valorará ilustraciones

Se admiten escritos en poesía, máximo una página.

Se admite un máximo de 3 escritos por persona en cada modalidad, castellana y Valenciana.

4. Se remitirán las obras en formato digital, enviando un archivo en Word al correo electrónico: ocioasiem@gmail.com indicando en el mail, no en el texto, los datos personales de la autoría, nombre, apellidos, DNI, teléfono de contacto.

Si alguien no dispone de ordenador, puede escribirlo a mano y María o una persona voluntaria de ASIEM, ajena al jurado para mantener el anonimato de los textos, lo pasará a Word para que pueda participar.

PLAZO

5. El plazo de entrega comienza el 1 de Abril hasta el 1 Junio de 2020. Entrarán en el certamen todos los trabajos que se hayan presentado antes de las 20:30 horas del 1 de Junio de 2020.

FALLO

6. El fallo del jurado se dará a conocer en redes sociales de ASIEM.

PREMIOS DEL XIV CERTAMEN LITERARIO

Habrá tres premios, para las dos modalidades:

1º premio en Valencià: (50€), diploma y lote de libros.
2º premio en Valencià: (30€), diploma y lote de libros.
3º premio en Valencià: (20€), diploma y lote de libros.

1º premio en Castellano: (50€), diploma y lote de libros.
2º premio en Castellano: (30€), diploma y lote de libros.
3º premio en Castellano: (20€), diploma y lote de libros.

Cualquier premio podrá ser declarado desierto si el jurado lo estima conveniente.

EL JURADO Y LAS OBRAS

7. El jurado será elegido por la Junta Directiva de ASIEM.

8. Las obras premiadas pasarán a formar parte del patrimonio ASIEM, reservándose ésta el derecho a su publicación y/o exposición, siempre citando las referencias del autor. La/os concursantes se responsabilizan totalmente de que no existan derechos de terceros en las obras presentadas, así como de toda reclamación por derechos de imagen que pudiera ocasionarse.

9. La participación en esta convocatoria implica la aceptación por completo de sus bases y del posterior fallo del jurado, que será inapelable.


LEE BIEN ESTAS BASES, YA QUE TODOS LOS ESCRITOS PRESENTADOS DEBERÁN CUMPLIRLAS, EN CASO CONTRARIO QUEDARÁN AUTOMÁTICAMENTE EXCLUIDOS DEL CERTAMEN.

Ir al contenido