Els nostres estatuts

CAPÍTOL I
CONSTITUCIÓ I FINALITATS DE L’ASSOCIACIÓ

Art.1- DENOMINACIÓ I COMPOSICIÓ

L’Entitat es denomina ASSOCIACIÓ PER LA SALUT INTEGRAL DELS MALALTS MENTALS (d’ara en avant ASIEM).
Va ser constituïda conformement a la Llei d’Associacions, de 24 de desembre de 1964 i el Decret 1440/1965, de 20 de maig i ha adaptat els seus Estatuts a la vigent Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del Dret d’Associació i normes complementàries
És una entitat sense ànim de lucre i d’interès social que va sorgir en 1999, integrada per familiars i persones amb diagnòstic de malaltia mental.

Art.2- RÈGIM JURÍDIC

L’Associació es regirà pels seus Estatuts, el seu Reglament de Règim intern, el seu Codi Ètic, els Acords adoptats per l’Assemblea General i altres Òrgans de Govern dins de l’esfera de les seues competències.
En el no previst en ells s’atendrà el que es disposa en la legislació vigent, la Constitució Espanyola, Codi Civil, Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre i HO 3/2018 de 5 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal i normativa de desenvolupament (RGPD), per la L19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, accés a la Informació Pública i Bon Govern, i quant li siga aplicable conforme al que es preveu en el seu article tercer, la Convenció de Drets de les Persones amb Discapacitat, de 13 de desembre de 2006.

Art.3- PERSONALITAT JURÍDICA

L’Associació té personalitat jurídica pròpia i independent de les persones sòcies que la componen i capacitat plena d’obrar per a administrar i disposar dels seus béns i complir les finalitats que es proposa a través dels seus òrgans de govern conforme al règim jurídic aplicable.
ASIEM és una organització d’interès social, benèfic i sense ànim de lucre, reconeguda d’Utilitat Pública en virtut del Ministeri de l’Interior.

Art.4- DOMICILI SOCIAL, ÀMBIT D’ACTUACIÓ I TEMPORAL

El domicili social de l’associació és al carrer Portal de la Valldigna, 20, CP 46003 de València. El domicili social d’ASIEM coincideix amb el seu domicili fiscal. La Junta Directiva pot proposar la modificació del domicili fiscal i sotmetre’l a l’Assemblea per a la seua aprovació en el moment oportú. La modificació del domicili social haurà de ser ratificat en l’Assemblea General.
L’àmbit d’actuació és el territori que comprèn la Comunitat Valenciana.
L’àmbit temporal de l’Associació és per període indefinit, excepte causa legal o estatutària de dissolució.
Els presents Estatuts només podran ser modificats o substituïts en virtut d’acord de l’Assemblea General convocada a aquest efecte.

Art.5- MISSIÓ, VISIÓ I VALORS

La missió de l’associació és acollir, secundar, assessorar, educar, integrar, defensar i representar al col·lectiu de persones amb problemes de salut mental greu i als seus familiars, a fi de millorar la seua qualitat de vida, promocionant la seua inclusió soci-laboral tant en activitats, recursos i programes específics de salut mental, com en altres activitats comunitàries i entorns laborals, reivindicant un model d’assistència públic que cobrisca totes les contingències que es presenten en el procés de recuperació del projecte de vida d’aquestes persones.
Té com a visió l’acollir, atendre i fer costat a les persones amb diagnòstic de malaltia mental i a les seues famílies.
ASIEM fa propis els valors i principis arreplegats en la Convenció Internacional sobre els drets de les Persones amb Discapacitat de 2006 (Preàmbul i principis de l’art.3).

Art.6- FINALITATS

ASIEM té com a finalitat genèrica l’adopció de totes les mesures que contribuïsquen a la millora de la qualitat de vida de les persones afectades per diagnòstic de malaltia mental, les seues afins i familiars, a l’empara de l’art 9.2 de la Constitució Espanyola.
Com a objectius específics els següents:

1. Contribuir a la millora de l’assistència, rehabilitació, reinserció social i laboral de les persones amb diagnòstic de malaltia mental.
2. Representar, defensar i fer costat a les persones amb diagnòstic de malaltia mental, als seus familiars i persones reunides davant institucions i organitzacions públiques i privades. Defensar els drets d’aquestes persones.
3. Reivindicar la creació de serveis alternatius públics especialitzats. Exigir l’adequada atenció en els àmbits sanitari, social, d’ocupació, educació i justícia, així com aquells que pogueren afectar la vida de les persones amb trastorn de salut mental, situant sempre a la persona en el centre de la intervenció que ha d’estar enfocada a la recuperació del seu projecte vital, la vida en comunitat, la seua autonomia i integració laboral.
4. Exigir la creació de dispositius en favor de la recuperació de les persones amb trastorn de Salut Mental, que siguen de caràcter obert i estiguen al seu servei.
5. Exigir la creació de serveis públics i d’orientació comunitària alternatius a l’hospitalització, i l’establiment de sistemes alternatius i substitutius a la cura dins de l’àmbit familiar.
6. Promoure la sensibilització i mentalització social cap a les persones amb diagnòstic de malaltia mental i les seues famílies, cridant l’atenció sobre l’estigmatització, desigualtat i discriminació existents en aspectes sanitaris, socials, educatius, laborals, familiars, en mitjans de comunicació, policials, judicials, penitenciaris, executius i legislatius.
7. Promoure la informació i intercanvi d’experiències en l’àrea sanitària, social i legal dins del marc de l’atenció a la persona amb diagnòstic de malaltia mental i a la seua família.
8. Potenciar les relacions i intercanvis amb altres associacions.
9. Contribuir a la millora dels serveis de Salut Mental, quan aquests siguen deficitaris. Exigir l’atenció i el tractament continuat.
10. Secundar i promoure actuacions de prevenció dirigides a la societat, en els àmbits sanitari, social, d’ocupació, educació, justícia i qualssevol altres que afecten la salut mental i benestar de les persones.
11. Estimular i divulgar els treballs de recerca sobre noves tècniques i tractaments de Salut Mental. Treballar en els camps d’acció i àrees d’innovació que contribuïsquen a equiparar l’esperança de vida de les persones amb diagnòstic de malaltia mental a la resta de la ciutadania.
12. Exigir, impulsar i promoure els mecanismes de prevenció, detecció precoç i suport en la infància i la joventut, amb especial atenció en la detecció precoç i en els tractaments per a la recuperació.
13. Promoure iniciatives legislatives dirigides a la Salut Mental. Recaptar dels poders públics, lleis i programes que afavorisquen els interessos de les persones amb diagnòstic de malaltia mental i les seues famílies.
14. Exposar i projectar les polítiques en matèria d’accessibilitat universal, disminució i supressió de barreres invisibles (prejudicis socials) i el seu impacte sobre la ciutadania. Potenciant el marc social en el qual s’evolucione, avanç i consolide el procés d’apoderament personal de les persones amb diagnòstic de malaltia mental. Per a això donar suport a les accions que asseguren la participació i l’apoderament de les persones afectades per diagnòstic de malaltia mental.
15. Promoure la presència i participació de les persones amb diagnòstic de malaltia mental en els seus òrgans de govern.
16. Potenciar el principi de solidaritat entre l’associació, les persones que la componen i la societat. Defensar els drets de les persones amb discapacitat, especialment aquelles que són víctimes de violència, atenent les seues necessitats.
17. És finalitat primordial d’ASIEM la promoció de la igualtat entre dones i homes, tant en ASIEM com en tots els àmbits de la vida, respectant la diversitat de cada persona i, especialment, les seues orientacions sexuals o d’identitat de gènere. Fomentar la participació de les dones i reclamar l’atenció i actuacions de l’administració enfront de situacions de violència de gènere, o contra persones amb diagnòstic de malaltia mental.
18. ASIEM fomenta la inclusió i està en contra de l’exclusió social.
19. Proclamar, com a entitat social, els valors d’altruisme, solidaritat i voluntariat, com a part integrant i irrenunciable de les seues finalitats conforme la Llei 45/2015 de 14 d’octubre, de voluntariat.

Les finalitats de l’associació es potenciaran prioritàriament respecte d’aquells col·lectius amb especials demandes d’atenció i suports en salut mental: infància, persones majors, dones, població reclusa, patologia dual, diversitat sexual, persones sense llar i/o migrants.

 

Art.7- MITJANS

Per a aconseguir el compliment de les finalitats proposades, ASIEM podrà:
1. Organitzar els serveis d’estudi, programació, informació, assistència tècnica, gestió i altres anàlegs que les circumstàncies requerisquen en cada cas.
2. Promoure i utilitzar els mitjans lícits de publicitat, formació i difusió per a donar a conèixer els problemes de les persones amb trastorn mental i de les seues famílies.
3. Canalitzar l’autoajuda entre els associats.

ASIEM compta amb un equip tècnic que assessora i dóna suport a les activitats de l’associació.
L’associació té un funcionament dividit per àrees o comissions de treball, amb una coordinació entre equip tècnic i Junta Directiva

Art.8- RECURSOS ECONÒMICS I PATRIMONIALS

Atenent la seua naturalesa, aquesta associació no té patrimoni fundacional.
El pressupost anual serà aprovat cada any en l’Assemblea General Ordinària. La Junta Directiva elaborarà, en el primer trimestre de l’any, un pressupost d’ingressos i despeses, així com un calendari d’iniciatives i activitats a desenvolupar i els sotmetrà a l’Assemblea General per a la seua aprovació, si escau. Amb l’aprovació del referit Pressupost per l’Assemblea General quedaran aprovades les quotes, tant ordinàries com extraordinàries, per a l’exercici corresponent. L’Assemblea General examinarà i aprovarà, anualment, si escau, els comptes de l’Associació elaborades per la Junta Directiva, una vegada finalitzat l’exercici pressupostari al qual corresponguen i dins dels sis mesos següents.
L’exercici econòmic coincidirà amb l’any natural, per la qual cosa començarà l’1 de gener i finalitzarà el 31 de desembre de cada any.

Els recursos de l’associació es nodriran
:
1. De les quotes que fixe l’Assemblea General a les persones associades.
2. De les subvencions oficials o particulars.
3. De donacions, herències i/o llegats.
4. De les rendes del mateix patrimoni o bé d’altres ingressos que puguen obtenir.

Els beneficis obtinguts derivats de l’exercici d’activitats econòmiques, incloses les prestacions de serveis, es destinaran exclusivament al compliment de les finalitats de l’Associació, sense que càpia en cap cas el seu repartiment entre els associats ni entre els seus cònjuges o persones que convisquen amb aquells amb anàloga relació d’afectivitat, ni entre els seus parents, ni la seua cessió gratuïta a persones físiques o jurídiques amb interès lucratiu.

En els comptes corrents o llibretes d’estalvis obertes en entitats financeres podran representar a l’associació qualsevol de les persones que pertanyen a la Junta Directiva, i la Gerència, si fóra necessari, per al normal desenvolupament de les operacions bancàries; a més, podran ser autoritzats treballadors d’ASIEM perquè realitzen operacions en els comptes bancaris de l’Associació a proposta de la Junta Directiva i prèvia aprovació d’aquesta.
Per a poder disposar de fons serà suficient dues signatures dels anteriors, és a dir de la Junta Directiva i Gerència.
Les signatures per a l’obertura, gestió, disposició i cancel·lació dels contractes de crèdit, altres instruments de finançament, avals o valors seran les mateixes que corresponguen a l’obertura i disposició de comptes corrents i d’estalvi.

CAPÍTOL II
PERSONES QUE COMPONEN L’ASSOCIACIÓ, DRETS I OBLIGACIONS

Art.9- CAPACITAT

Podran associar-se les persones, físiques i jurídiques, que lliure i voluntàriament, tinguen interès en el desenvolupament de les finalitats d’ASIEM conformement als següents principis:

1. Persones físiques amb capacitat d’obrar i no subjectes a condició legal que impedisca exercir aquest dret i complisca amb les obligacions derivades d’associar-se.
2. Menors d’edat sense emancipar amb més de 14 anys, han de comptar amb el consentiment, documentalment acreditat, dels qui supleixen aquesta capacitat.
3. Persones jurídiques, previ acord exprés del seu òrgan competent.

Per a associar-se haurà d’emplenar-se un formulari i la seua incorporació haurà de ser ratificada en la immediata reunió de la Junta Directiva per a la seua efectivitat.
Si el sol·licitant s’ajusta a les condicions exigides en els estatuts, l’òrgan de representació no li podrà denegar l’admissió.
Es considera persona sòcia d’ASIEM aquella que figure inscrita com a tal i tindrà els drets i obligacions regulats en aquest capítol. L’atenció que presta ASIEM serà extensible a la família de la persona associada i als qui ho necessiten, donat el seu reconeixement d’entitat d’utilitat pública.
Podran ser voluntàries, les persones físiques que estiguen interessades a participar en les activitats de l’associació i que, sense ser sòcies d’aquesta, s’inscriguen com a voluntàries, en aplicació de la llei de voluntariat (estatal i autonòmic).
Les persones que contribuïsquen desinteressadament en activitats per als associats podran ser considerades com a col·laboradores.

Art.10- DRETS DE LES PERSONES SÒCIES

1. Participar en les activitats de l’Associació, en els òrgans de govern i representació.
2. Assistir i exercir el dret a veu i vot en l’Assemblea General.
3. Exposar en l’Assemblea i en la Junta Directiva el que considere que pot contribuir a l’eficàcia de la realització de les finalitats d’ASIEM, conforme a la normativa vigent i a aquests Estatuts.
4. Sol·licitar i obtenir explicacions sobre la gestió de l’associació. Ser informades de la situació de l’associació, de l’estat dels comptes, de les convocatòries d’Assemblees General i de les normes amb caràcter obligatori que pogueren adoptar els òrgans de govern i representació.
5. Rebre informació sobre les activitats de l’associació.
6. Rebre formació, orientació i suport necessari per a l’exercici d’activitats, en el cas de voler incorporar-se.
7. Fer ús dels serveis comuns a la disposició de l’associació.
8. Ser sentides prèviament a l’adopció de mesures disciplinàries, en el seu cas, i ser informades dels fets que les motiven.
9. Impugnar els acords dels òrgans de govern i representació de l’associació que considere contra la legislació vigent o els Estatuts presents.
10. Triar i ser triades, presentar a persones per a exercir càrrecs en els òrgans de govern i representació de l’associació.
11. Proposar als òrgans de govern les iniciatives que estime pertinents amb vista al compliment de les finalitats socials.
12. Ser respectades i protegides en el seu dret a la intimitat i la pròpia imatge, de manera que les dades que figuren en els arxius es consideraran privats llevat que la persona interessada de permís exprés per a la seua difusió, conforme a la normativa vigent.

Art.11- DEURES DE LES PERSONES SÒCIES

1. Ajustar la seua actuació a les normes estatutàries i reglamentàries.
2. Complir els acords de l’Assemblea General i les normes que establisca la Junta Directiva per a dur a terme aquests acords.
3. Satisfer les quotes establides.
4. Prestar la col·laboració necessària per al bon funcionament de l’associació, en benefici de la col·lectivitat i en les seues relacions amb l’associació i amb les persones sòcies.
5. Assistir a les reunions de l’Assemblea General o en defecte d’això designar a una persona que la represente.

Art.12- CAUSES DE BAIXA

VOLUNTÀRIA: Escrit de la persona sòcia que voluntàriament la sol·licita a la Junta Directiva. Els efectes seran automàtics des de la data de la seua presentació.

FORÇOSA:

– Deixar d’abonar les quotes més d’una anualitat consecutivament excepte justificació suficient.
– No complir amb les obligacions estatutàries.
– Incompliments reiterats dels acords i resolucions adoptats pels òrgans de govern de l’associació o algun altre motiu greu, segons el parer d’aquests.
– Incompliment deliberat de la missió, visió, valors, finalitats i interessos de l’associació. Si deliberadament impedeix o obstaculitza el compliment de les finalitats de l’associació.

Art.13- REGIMEN SANCIONADOR

Les persones sòcies poden ser separades de l’associació com a sanció quan cometen actes que facen necessari que deixen de pertànyer a aquesta. Els actes són aquells als quals es refereix l’article anterior.
El procediment de baixa forçosa es realitzarà de manera cautelar per la Junta Directiva, tramitant-se expedient disciplinari motivat, previ informe dels fets que causen baixa i audiència de la persona sòcia, per a sotmetre-ho a l’Assemblea General en el seu moment. La baixa definitiva tindrà efecte a partir de l’acord adoptat per la majoria simple de l’Assemblea i portarà aparellada la pèrdua dels drets derivats de la condició de persona associada.
En qualsevol cas per a la imposició de la sanció de separació per part de l’òrgan de govern, serà necessari la tramitació d’un expedient disciplinari instruït per òrgan diferent al competent per a resoldre’l i que garantisca els drets de les persones associades a les quals s’instrueix el procediment a ser informades de l’acusació i a formular al·legacions enfront de la mateixa així com a la notificació de l’Assemblea General. La decisió sancionadora serà motivada. El termini de prescripció de les infraccions i sancions serà de 3 anys.

Art.14- REGIMEN DE VOLUNTARIAT

ASIEM reconeix la importància del voluntariat i la seua labor, a aquest efecte es compromet a aplicar la Llei del Voluntariat de la Comunitat Valenciana, Llei 4/2001, de 19 de juny i la llei estatal, Llei 6/1996 de 15 de gener.
ASIEM desenvoluparà totes les obligacions que deriven de la legislació aplicable en matèria de voluntariat (formació, participació…).

CAPÍTOL III
ORGANO DE GOVERN

L’associació es regeix per un sistema d’autogovern, democràtic i representat pels següents òrgans: L’Assemblea General i La Junta Directiva.
Es promourà la presència equilibrada de dones i homes en els òrgans de govern de l’associació.
Es promourà, de la mateixa manera, la presència equilibrada de familiars i persones amb diagnòstic de malaltia mental en els òrgans de govern de l’Associació.

Art.15- ASSEMBLEA GENERAL

L’Assemblea General és el màxim òrgan de govern de l’associació, les persones sòcies formen part d’ella per dret propi irrenunciable i en igualtat absoluta. Les persones associades reunits en Assemblea General prenen les decisions per majoria en els assumptes propis de la seua competència i queden subjectes als acords de l’Assemblea adoptats vàlidament, fins i tot aquelles persones absents, dissidents i els que s’hagen abstingut de votar.
Les persones sòcies participaran en les reunions amb veu i vot.
Podran assistir a l’Assemblea General amb veu però sense vot les persones no sòcies que hagen sigut convidades i autoritzades prèviament per la Junta Directiva.
Les persones que ostenten el càrrec de la presidència i la secretaria de la Junta Directiva, també l’exerciran en les reunions de l’Assemblea General.

Art.16- REUNIONS DE L’ASSEMBLEA

L’Assemblea es reunirà en sessió ORDINÀRIA com a mínim una vegada a l’any, dins del primer semestre, excepte circumstàncies excepcionals que ho impedisquen.
L’Assemblea es reunirà en sessió EXTRAORDINÀRIA sempre que siga necessària a requeriment de la Junta Directiva o bé quan ho sol·liciten un nombre de persones sòcies que represente com a mínim un 10% de les persones associades (art. 12b de la EL 1/2002 reguladora del dret d’associació).
L’Assemblea Extraordinària està motivada quan s’haja de tractar:

1. Modificació dels Estatuts, Reglament de Règim i normativa interns.
2. Dissolució de l’associació.
3. Alienació de béns immobles.
4. Retribució de càrrecs dels òrgans de govern si es considera convenient.
5. Elecció o reelecció de la persona que ostente el càrrec de presidència.
6. Ratificar la creació o modificació dels òrgans de govern
7. Aprovar la modificació del domicili social de l’associació.
8. Pronunciar-se sobre qualsevol altre assumpte no previst en Estatuts que propose la Junta Directiva.

 

 

Art.17- FACULTATS DE L’ASSEMBLEA GENERAL

1. Modificar els Estatuts de l’associació (conforme art 16 EL 1/2002).
2. Adoptar els acords relatius a la representació legal, gestió i defensa dels interessos de les persones que la componen.
3. Controlar l’activitat i gestió de la Junta Directiva.
4. Aprovar els pressupostos i la Memòria anuals d’activitats. Autoritzar els termes i límits dels crèdits o altres instruments de finançament, avals o adquisició de valors que es podran concertar en l’exercici, si escau.
5. Triar a les persones components de la Junta Directiva, així com destituir-los i substituir-los en el seu cas.
6. Establir les línies generals d’actuació que permeten a l’associació complir les seues finalitats.
7. Fixar les quotes a satisfer per les persones sòcies.
8. Constituir federacions o pertànyer a elles.
9. Remuneracions de les persones representants en el seu cas.
10. Expulsió de persones sòcies a proposta de l’òrgan de representació.
11. Dissoldre i liquidar l’associació.

Aquest llistat de facultats té caràcter merament enunciatiu i no suposa limitació d’atribucions de l’Assemblea General.

Art.18- CONVOCATÒRIA I REUNIÓ D’ASSEMBLEA

La convocatòria la fa la presidència mitjançant escrit, previ acord de la Junta Directiva o a sol·licitud signada per un nombre de persones sòcies que representen, almenys, dos terços de les persones sòcies que componen l’Associació.
Si la celebració de l’Assemblea és sol·licitada per dos terços de les persones sòcies, la persona que ostente la presidència convocarà l’Assemblea, previ lliurament per aquestes de l’ordre del dia, documentació i informació necessaris per als assumptes a tractar.
Quan es tracte d’Assemblea Extraordinària la sol·licitud de convocar-la precisa un mínim de 10% de persones sòcies.

La convocatòria expressarà el dia, l’hora i el lloc de la reunió, així com l’Ordre del dia, en el qual s’inclourà les qüestions suscitades pels grups de treball que prèviament s’hagen comunicat a la Junta Directiva.
La convocatòria es comunicarà a les persones sòcies o interessades amb quinze dies d’antelació, a través del procediment que assegure el seu coneixement i es publicitarà adequadament perquè totes aquelles persones que tenen dret d’assistència puguen exercir-ho.
Les impugnacions de les convocatòries han de realitzar-se amb una antelació mínima de 48 hores a la data de reunió si es tracta de qüestions relacionades amb la pròpia convocatòria o amb assumptes proposats en l’ordre del dia i, llevat que la presidència estime l’existència d’errors o vicis que puguen motivar l’anul·lació de la convocatòria, hauran de ser resoltes al començament de la reunió. Quan s’impugne una reunió, les impugnacions es faran en un termini de quinze dies des de la reunió. En el cas dels assistents el termini és el mateix però han de fer aquesta excepció en votar.
Les reunions de l’Assemblea General les presidirà qui ostenta la presidència en la Junta Directiva i en la seua absència li substituirà qui ocupa la vicepresidència o vocal de més edat de la Junta Directiva. Actuarà en la secretaria en la reunió qui ho siga en la Junta Directiva i li correspon redactar l’Acta en la qual es reflectisca les deliberacions, els acords adoptats i el resultat de les votacions, el nombre de vots que ostente cada persona assistent (cas d’actuar en representació d’una altra sòcia amb un màxim de 3 persones representades). Al principi de la reunió s’ha d’aprovar, si escau, l’Acta de l’Assemblea anterior.

Art.19- QUÒRUM I ACORDS

L’Assemblea quedarà vàlidament constituïda quan en primera convocatòria tinga una assistència mínima d’un terç de les persones sòcies (presents i representades) i en segona convocatòria siga com siga el nombre de presents, celebrant-se en aquest cas mitja hora més tard.
Correspon un vot a cada persona sòcia. La representació i el dret de vot en l’Assemblea General l’exercirà la persona que ho ostente. En cas de no poder acudir a la reunió la persona sòcia pot designar a algú, per escrit, que li represente amb una antelació mínima de quatre dies per a exercir el dret de veu i vot (vot delegat).
Podrà utilitzar-se la presència per videoconferència, plataforma o aplicació tecnològica que permeta la comunicació audiovisual instantània, sent necessària comunicació escrita amb l’antelació suficient per a establir aquesta comunicació.
Tots els acords s’adoptaran per majoria simple de vots presents i delegats, quan els vots afirmatius superen als negatius.
En l’Assemblea General Extraordinària serà necessari un nombre de vots equivalent a les dues terceres parts dels assistents, sempre que en aquesta reunió estiga present més de la meitat dels membres de l’associació en primera convocatòria i en segona serà suficient el vot de les dues terceres parts dels assistents independentment del número que hi haja reunits, per a adoptar els següents acords:

1. Separació dels components, i nomenament de la Junta Directiva.
2. Modificar Estatuts.
3. Dissoldre l’associació.
4. Constituir una federació o integrar-se en ella.

CAPÍTOL IV
ORGANO DE REPRESENTACIÓ

Art.20- JUNTA DIRECTIVA

La Junta Directiva, com a òrgan col·legiat, ostenta la representació de l’Associació abans de res tipus d’organismes i instàncies, tant de caràcter públic com privat.
L’Associació la regirà i representarà la Junta Directiva, formada per:

1. Presidència de l’Associació,
2. Vicepresidència 1a
3. Vicepresidència 2a
4. Secretaria
5. Tresoreria
6. Vocals (mínim tres persones sòcies i un màxim de deu)

Les persones que componen la Junta Directiva són triades per l’Assemblea General per a un període de 3 anys.

Per venciment del període per al qual van ser triades, per dimissió d’alguna d’elles, per noves incorporacions o per qualsevol altra causa, el conjunt de les persones que componen la Junta Directiva s’anirà renovant, tenint en compte les següents consideracions:
• La persona que vaja a ocupar el càrrec de la Presidència serà nominalment triada per l’Assemblea General, quan es cree alguna vacant en aquesta.
D’existir més d’una candidatura per a cobrir aquest lloc, el càrrec recaurà sobre qui obtinga més vots.
La resta de components de la Junta Directiva seran nomenats o ratificats nominalment per l’Assemblea, sent la pròpia Junta qui distribuïsca els càrrecs de Vicepresidència 1a i 2a, Secretaria i Tresoreria entre els components d’aquesta.

● Els qui desitgen incorporar-se a la Junta Directiva en els càrrecs vacants, hauran de manifestar-ho per escrit a l’Associació, amb una antelació de 4 dies sobre la data fixada per a l’Assemblea General.
● La Junta Directiva proposarà la ratificació d’aquelles persones que s’hagen incorporat a la Junta per a cobrir vacants, en el període transcorregut des de l’anterior Assemblea General.
● Els vots delegats hauran de notificar-se a l’Associació 4 dies abans de la celebració de l’Assemblea General per a la seua comprovació i no podran superar el número de 3 per persona representant.

La Junta Directiva, en la seua primera reunió després de l’Assemblea General, nomenarà una Comissió Delegada Permanent formada per la Presidència, la Tresoreria, la Secretaria, la Gerència (assistida per un tècnic, si el tema el requereix) i almenys un Vocal. En qualsevol cas, tindrà la funció de prendre decisions urgents, que posteriorment haurà de ratificar la Junta Directiva. Es reunirà, convocada per la Presidència, quan la urgència ho exigisca.

Art.21- DURACIÓ DEL CÀRREC EN LA JUNTA DIRECTIVA

Els càrrecs s’exerciran, per les persones triades per a aquest, per un període de tres anys i podran ser reelegides per l’Assemblea General. No obstant l’anterior, les càrrecs es prorrogaran automàticament fins a la següent celebració de l’Assemblea General.
El cessament en el càrrec abans d’extingir-se el terme reglamentari podrà deure’s a:

1. Dimissió voluntària presentada per escrit raonant els motius.
2. Malaltia que incapacite per a l’exercici del càrrec.
3. Causar baixa com a membre en de l’associació.
4. Sanció imposada per una falta comesa en l’exercici del càrrec.

Les vacants que es produïsquen en la Junta Directiva es cobriran en la primera Assemblea General que se celebre. No obstant això, la Junta Directiva podrà comptar provisionalment amb un membre de l’associació per al càrrec vacant.

Art. 22- FACULTATS DE LA JUNTA DIRECTIVA

1. Ostentar i exercitar la representació de l’associació i portar a terme la direcció i l’administració de la manera més àmplia que reconega la Llei i complir les decisions preses per l’Assemblea General.
2. Prendre els acords necessaris per a la compareixença davant organismes públics, per a l’exercici d’accions legals i interposició dels recursos pertinents.
3. Ratificar les altes i baixes de persones sòcies en l’associació.
4. Proposar a l’Assemblea la defensa dels interessos de l’associació.
5. Proposar a l’Assemblea l’establiment de les quotes a satisfer per les persones sòcies.
6. Convocar les Assemblees, i vetlar i controlar que es complisquen els seus acords.
7. Presentar el balanç i estat dels comptes de cada exercici davant l’Assemblea per a la seua aprovació si escau, així com els pressupostos de l’exercici següent.
8. Elaborar la memòria anual d’activitats i sotmetre-la a l’aprovació de l’Assemblea General. Aprovar el pressupost anual, memòria econòmica, memòria d’activitats i comptes anuals de liquidació per a la seua ratificació per l’Assemblea General.
9. Encarregar, si és necessari, la realització d’auditoria de comptes, inspecció de comptabilitat. I altres contractacions que donen suport a la transparència que manté l’Associació.
10. Acordar, si escau, la modificació de domicili fiscal i sotmetre-ho a aprovació de l’Assemblea General en el moment oportú. Així com acordar el canvi del domicili social, en el seu cas sotmetent-lo a la ratificació de l’Assemblea General.
11. Ocupar-se de l’administració, organització i funcionament de l’Associació amb el suport de l’equip tècnic.
12. Establir àrees de treball per a aconseguir les finalitats de l’associació dirigint, coordinant i supervisant els actes que aquestes àrees projecten, i nomenar a una persona de la Junta Directiva encarregada de cadascuna de les àrees.
13. Acordar l’ús de mitjans informàtics, telemàtics i electrònics en els processos de comunicació i gestió de l’Associació i els seus òrgans de govern.
14. Realitzar les gestions necessàries davant els Organismes públics i privats, entitats i altres persones per a aconseguir ajudes i subvencions. Procurar l’obtenció dels recursos i fons necessaris per al compliment de les finalitats de l’Associació.
15. Desenvolupar la gestió econòmica. Obrir comptes corrents i llibretes d’estalvi, contractar crèdits o altres instruments de finançament, concedir avals o adquirir valors, en els termes i amb els límits autoritzats per l’Assemblea General.
16. Resoldre provisionalment qualsevol imprevist en els Estatuts i donar compte d’això a l’Assemblea en la primera reunió. Elaborar els Estatuts o procedir a la seua modificació per a l’aprovació per part de l’Assemblea General, així com l’elaboració de reglaments i circulars de règim intern, Codi de Convivència, Codi Ètic i de Conducta.
17. Qualsevol altra facultat no atribuïda específicament a un altre òrgan de govern de l’associació o quan de ser-ho se li delegue expressament a la Junta Directiva. En general, acordar totes aquelles activitats que redunden en benefici de l’Associació.
18. Proposar persones i entitats que considere mereixedores d’ostentar la presidència honorífica o la condició de sòcia honorífica.

Art.23- REUNIONS DE LA JUNTA DIRECTIVA

La Junta Directiva, convocada prèviament per qui ostenta la Presidència, es reunirà en sessió ordinària almenys una vegada al trimestre. I en sessió extraordinària quan ho convoque amb aquest caràcter la presidència de la Junta o el sol·licite un terç dels seus components.
La convocatòria ha de fer-se amb una antelació de mínima de set dies naturals, contindrà l’ordre del dia amb els assumptes a tractar i s’acompanyarà dels documents que amplien la informació sobre aquests assumptes.
Les impugnacions que es formulen respecte de les convocatòries hauran de realitzar-se amb caràcter previ a aquestes, almenys amb 48 hores, quan es tracte de qüestions relacionades amb la pròpia convocatòria o amb la competència dels assumptes proposats en l’ordre del dia i, llevat que el president estime l’existència d’errors o vicis que puguen motivar l’anul·lació de la convocatòria, hauran de ser resoltes al començament de la reunió. Les impugnacions de les reunions es faran en un termini de quinze dies des de la reunió. En el cas d’impugnar a algun dels assistents el termini és el mateix però han de fer aquesta excepció en votar.
Les persones que impugnen acords que vagen contra l’Ordenament Jurídic tenen un termini de 40 dies, des que siga adoptat aquest acord, per a fer-ho davant l’Ordre Jurisdiccional Civil (art. 40 de la EL 1/2002).
Els acords adoptats en Junta Directiva, resolent impugnacions, podran ser recurribles davant l’Assemblea General, en el termini de 15 dies.
Les persones de la Junta Directiva estan obligades a assistir a les reunions, justificant la seua falta. Els càrrecs de Presidència i Secretaria, de no estar present la persona que els ostenta, seran substituïts per la persona que designen.
El sistema de votació serà a mà alçada, i els acords es prendran per majoria simple de vots de persones assistents. El vot podrà ser delegat en un altre membre de la Junta Directiva i presentar-se a l’inici de la sessió. En cas d’empat, el vot de la presidència serà de qualitat.
Cada persona membre de la Junta disposa d’un vot en la presa d’acords durant la celebració de reunions de Junta Directiva.
Els acords de l’òrgan de representació es faran constar en el llibre d’Actes. En iniciar-se cada reunió s’aprovarà, si escau, l’Acta de la reunió anterior.

Art.24- PRESIDÈNCIA

La presidència de la Junta Directiva l’ostenta la mateixa persona que presideix l’Associació. A la presidència li substitueix la persona que ostente la Vicepresidència i/o la vocal de major edat de la Junta Directiva.

Les facultats de la Presidència són:

1. Direcció i representació legal de l’associació per delegació de l’Assemblea General i de la Junta Directiva. Representar a l’Associació davant autoritats o organismes públics i privats, autoritzant amb la seua signatura els documents en què intervinga i assistint en nom d’aquesta a les reunions de qualsevol tipus en les quals l’Associació haja de participar.
2. Presidir i dirigir els debats en l’Assemblea i la Junta.
3. Complir i fer complir els Estatuts.
4. Autoritzar amb la seua signatura les Actes de les reunions de l’Assemblea General i de la Junta Directiva conjuntament amb la persona que ostenta la Secretaria.
5. Emetre vot de qualitat decisori en els casos d’empat.
6. Convocar les reunions d’Assemblea General i Junta Directiva.
7. Visar els actes i els certificats confeccionats per la Secretaria de l’associació.
8. Aprovar despeses fins a l’1% del pressupost, donant compte a la Junta Directiva periòdicament. És una facultat delegable en la Vicepresidència.
9. Subscriure contractes, obertura de comptes corrents i d’estalvi, pòlisses de préstec i crèdit o qualsevol altre tipus de documents amb les administracions públiques, entitats privades i de crèdit, en nom de l’Associació amb l’autorització de la Junta Directiva.
10. Ordenar, autoritzar pagaments amb càrrec als fons de l’Associació conjuntament amb les persones que s’indiquen en l’Articule 8 anterior.
11. Exercitar accions i oposar excepcions davant els òrgans de la jurisdicció ordinària
12. Acceptar subvencions, donacions, llegats i herències
13. Altres activitats pròpies del càrrec i les que li delegue l’Assemblea General o la Junta Directiva.

Per a la realització de les seues funcions comptarà amb l’estructura tècnica de l’Associació.

Art.25- VICEPRESIDÈNCIA

És funció de la vicepresidència fer costat a la presidència col·laborant amb ella en la seua labor directiva. En els casos d’absència, malaltia o vacant de la presidència, la vicepresidència substituirà a la mateixa de manera provisional fins a la seua reincorporació o nova elecció.

Art.26- TRESORERIA

La persona que ostenta la tresoreria té com a funció la custòdia i el control dels recursos de l’associació, sense perjudici de les facultats que li corresponguen a la Junta Directiva i a l’Assemblea General.

Les facultats principalment són:

1. Elaborar el pressupost, balanç econòmic i liquidació de comptes anuals amb la finalitat de sotmetre’ls a la Junta Directiva conforme als Estatuts d’ASIEM.
2. Conformar els rebuts, documents de cobraments i altres propis del càrrec, validant mensualment els mateixos.
3. Ordenar els pagaments, factures i documents relatius al normal desenvolupament econòmic de l’Associació.
4. Disposar dels fons conforme al que es disposa en aquests Estatuts (article 8).

Disposarà del suport tècnic i personal de l’associació per a la seua labor.

Art.27- SECRETARIA

La persona que ostenta la Secretaria té les següents funcions:

1. Elaborar i signar les Actes de les reunions de l’Assemblea i de la Junta Directiva, així com donar el vistiplau i signar les certificacions que corresponguen sobre aquestes Actes.
2. Tramitar la convocatòria a reunions d’Assemblea i de Junta per indicació de la Presidència.
3. Atendre el Llibre d’Actes i al de Registre de persones associades que es custodia en la seu de l’associació.

Per a aquesta labor comptarà amb el suport personal i tècnic de l’associació.

Art.28- VOCALIES

Les persones sòcies que ocupen els càrrecs de vocalies, tindran com a funcions:

1. Col·laborar amb la presidència i òrgans de govern en assumptes que li siguen encomanats.
2. Representar a l’associació en els esdeveniments i esdeveniments a proposta dels òrgans de govern.
3. Assumir les àrees de treball que determine l’Assemblea General o la Junta Directiva.
4. Assistir i participar en les reunions de Junta Directiva.

Art. 29- GERÈNCIA DE L’ASSOCIACIÓ

Les funcions de la Gerència, en dependència directa de la Junta Directiva, seran:

1. La gestió de l’entitat en els seus aspectes pressupostari, administratiu i de personal així com la coordinació, amb els diferents tècnics, de les activitats i funcionament de l’Associació.
2. Assistir a les reunions de la junta directiva amb veu, però sense vot.
3. Representar i reportar regularment a la Junta Directiva. Executar els acords establits per aquesta, vetlar pel seu compliment i informar si s’incompleixen.
4. Assessorar la Junta Directiva dins de l’àmbit de les seues competències.
5. Qualsevol altra funció que expressament li encomane la Junta Directiva.

Art.30- SECCIÓ JUVENIL I SECCIÓ RECREATIVA ESPORTIVA:

Art. 30.1- SECCIÓ JUVENIL

Existirà una Secció juvenil en la qual podran participar totes les persones sòcies les edats de les quals estiguen compreses entre els 14 i els 30 anys.
La Secció tindrà un Programa d’Activitats que serà inclòs en el Pla d’Actuació d’ASIEM després de la seua aprovació per la Junta Directiva i funcionarà com a comissió d’ASIEM. La Secció serà convocada per la persona que assumisca la vocalia d’aquesta secció juvenil.

La Secció Juvenil té com a funcions:

1. Assessorar en l’elaboració del projecte de Programa d’Activitats de la Secció Juvenil, que serà aprovat per la Junta Directiva.
2. Assessorar en la preparació de l’apartat de la Secció per a la Memòria Anual d’Activitats de l’exercici anterior.
3. Assessorar en la preparació de propostes al Pla d’Actuació General d’ASIEM, que és aprovat per la Junta Directiva d’ASIEM.
4. Proposar la persona que assumirà la vocalia juvenil en la Junta Directiva d’ASIEM entre les persones triades en l’Assemblea General d’ASIEM.

Art. 30.2- SECCIÓ RECREATIVA ESPORTIVA:

Existirà una Secció recreativa esportiva en la qual podran participar les persones sòcies. La Secció tindrà un Programa d’Activitats que serà inclòs en el Pla d’Actuació d’ASIEM després de la seua aprovació per la Junta Directiva i funcionarà com a comissió d’ASIEM.
La Secció recreativa esportiva té com a funcions:

1. Assessorar en l’elaboració del projecte de Programa d’Activitats d’aquesta Secció, que serà aprovat per la Junta Directiva.
2. Assessorar en la preparació de l’apartat de la Secció per a la Memòria Anual d’Activitats de l’exercici anterior.
3. Assessorar en la preparació de propostes al Pla d’Actuació General d’ASIEM, que és aprovat per la Junta Directiva d’ASIEM.

 

CAPÍTOL V
LLIBRES I DOCUMENTS DE L’ASSOCIACIÓ.

Art.31- LLIBRE D’ACTES.

Com a garantia de l’efectivitat dels drets de les persones associades, i sempre d’acord amb la Llei orgànica de Protecció de Dades, s’emportarà un llibre d’actes de les reunions de la Junta Directiva i de l’Assemblea General.

Art.32- COMPTABILITAT.

L’Associació portarà una comptabilitat ordenada i adequada a la seua activitat, que permeta un seguiment cronològic de les operacions realitzades. Per a això portarà, necessàriament, un Llibre Diari i un Llibre d’Inventaris i Comptes Anuals i aquells altres obligatoris que determine la legislació vigent, així com tots aquells que considere convenient per al bon ordre i desenvolupament de les seues activitats i per al control de la seua comptabilitat.
Aquests llibres han de permetre obtenir una imatge fidel del patrimoni, del resultat de l’activitat i de la situació financera de l’Associació.

Art.33- AUDITORIA EXTERNA I CENSORS DE COMPTES

Anualment es podrà contractar, previ acord de la Junta Directiva, la realització d’una auditoria externa dels Comptes Anuals de l’Associació per empresa dedicada a això.

 

 

CAPÍTOL VI
DISSOLUCIÓ DE L’ASSOCIACIÓ

Art.34- CAUSES DE DISSOLUCIÓ

L’associació podrà ser dissolta quan s’acorde en l’Assemblea General convocada a aquest efecte i amb el vot favorable de la meitat més una de les persones presents o representades, així com per sentència ferma o causa legal que el determine (Llei 1/2002, de 22 de març).
Quan la decisió corresponga a l’Assemblea General convocada per a tal fi amb caràcter extraordinari, l’acord d’aquesta haurà de ser adoptat per majoria de dos terços de persones sòcies presents.

Art.35- LIQUIDACIÓ

La dissolució de l’associació obri el període de liquidació, fins a la fi del qual l’entitat conservarà la seua entitat jurídica.
Les persones que componen la Junta Directiva en el moment de la dissolució es converteixen en liquidadores (COMISION LIQUIDADORA), llevat que l’Assemblea General o la justícia designen a unes altres. L’Assemblea General conservarà durant el període de liquidació la plenitud del poder.
Acordada la dissolució de l’Associació per l’Assemblea General o decidida, en el seu cas, per l’autoritat judicial, es procedirà per la Junta Directiva, convertida en Comissió Liquidadora, a la liquidació del patrimoni de l’Associació. No obstant això, la Junta Directiva podrà delegar la seua funció en tres o més Comissaris o Comissàries d’entre les persones sòcies (conforme Art. 18 de la Llei 1/2002, de 22 de març).
Funcions de les persones encarregades de la liquidació:

1. Vetlar per la integritat del patrimoni de l’associació.
2. Concloure operacions pendents i executar les noves precises per a la liquidació.
3. Cobrar els crèdits de l’associació.
4. Liquidar el patrimoni i pagar a persones creditores.
5. Aplicar els béns sobrants de l’associació a les finalitats previstes pels Estatuts.
6. Sol·licitar la cancel·lació dels seients en el Registre que corresponga.

En cas d’insolvència de l’associació l’òrgan de representació o, si és el cas, les persones encarregades de la liquidació, han de promoure immediatament l’oportú procediment concursal davant l’òrgan judicial competent.
Si existira sobrant líquid ho destinarà per a finalitats que no desvirtuen el caràcter no lucratiu de l’entitat, en concret a una o unes institucions o establiments públics d’atenció a la salut mental.
Les persones associades no responen personalment dels deutes de l’associació.
Les persones que componen els òrgans de govern, representació i els qui obren en nom i representació de l’associació responen davant aquesta i les seues persones associades, així com davant tercers pels danys causats i els deutes contrets per actes dolosos, culposos i negligents.

 

 

CAPÍTOL VII
RESOLUCIÓ DE CONFLICTES

Art.36- RESOLUCIÓ DE CONFLICTES.

De conformitat amb el que es disposa en l’article 40 de la EL 1/2002, de 22 de març, Reguladora del Dret d’Associació, les qüestions litigioses que puguen sorgir en relació amb el tràfic jurídic de les associacions i del seu funcionament intern seran competència de la Jurisdicció Civil.
Les qüestions litigioses que puguen sorgir amb motiu de les actuacions desenvolupades o de les decisions adoptades en el si de l’associació, es resoldran mitjançant arbitratge, a través d’un procediment ajustat al que es disposa per la Llei 60/2003, de 23 de desembre d’Arbitratge, i amb subjecció, en tot cas, als principis essencials d’audiència, contradicció i igualtat entre les parts o voluntàriament per mediació, conforme al que s’estableix en la Llei 5/2012, de 6 de juliol, de mediació en assumptes civils i mercantils.
Els acords i actuacions podran ser impugnats per qualsevol persona associada o amb interès legítim, acreditat, quan els estimen contraris als Estatuts dins del termini de 40 dies a partir de la data d’adopció d’aquests, instant la seua rectificació o anul·lació i la suspensió preventiva en el seu cas, o acumulant totes dues pretensions pels tràmits establits en la LEC. També podran resoldre’s els conflictes de manera extrajudicial mitjançant arbitratge, conforme procediment ajustat al que es disposa per la Llei 36/1988, de 5 de desembre d’Arbitratge, i amb subjecció als principis essencials d’audiència, contradicció i igualtat entre les parts.

DISPOSICION ADDICIONAL

Amb caràcter subsidiari dels Estatuts i dels acords vàlidament adoptats pels seus òrgans de govern i representació, en tot quant no estiga previst en els presents Estatuts s’aplicarà l’EL 1/2002, de 22 de març, Reguladora del Dret d’Associació i disposicions complementàries.

Diligència final

Els presents Estatuts d’ASIEM han quedat redactats amb les modificacions adoptades en l’Assemblea General Extraordinària d’ASIEM del 5 d’octubre del 2021 en el local de l’ONCE de la ciutat de València celebrada conforme a dret.
Perquè tinga els efectes oportuns signem el present document

Presidenta Secretari

 

Dña. Victoria Aguilar Frechina D. Alejandro Llopis Moral

Skip to content